A ’comharrachadh gach rud a tha fìor mhath taobh a-staigh cànan agus cultar na Gàidhlig

Scroll

Coimhead air Duaisean Gàidhlig Na h-Alba 2021

Ro-ràdh

Tha Duaisean Gàidhlig na h-Alba a’ toirt aithne do na daoine agus buidhnean bho air feadh na dùthcha a tha a’ dèanamh obair ionmholta an lùib iomadh raon a bhuineas do chànan is cultar nan Gàidheal.

Tha e na adhbhar moit don Daily Record, còmhla ri ar prìomh luchd-urrais, Bòrd na Gàidhlig, a bhith a’ cur air dòigh aon de na tachartasan Gàidhlig as iomraitiche a bhios ga chumail gach bliadhna. Tha na duaisean a' toirt aithne do shàr oidhirpean is soirbheachadh ann an cultar, foghlam agus saoghal na Gàidhlig san fharsaingeachd, agus iad a' dèanamh follaiseach an deagh obair a thathar a' dèanamh gus cor is dualchas a' chànain a chumail suas is a thoirt air adhart.

Seo an naoidheamh bliadhna de na Duaisean Gàidhlig agus thèid an cumail air Dimàirt 16mh Samhain 2021 ann an Taigh-òsta Mariott Ghlaschu.

Bidh Craoladair is Riochdaire Albannach, Cathy NicDhòmhnaill, na bean an taighe airson na h-oidhche a-rithist.

Dimairt 16mh Samhain 2021
6:15f - 10:45f
Taigh-òsta Marriott Ghlaschu

Meal-a-naidheachd dhan a h-uile duine air a' gheàrr-liosta againn


 • Sàr Dhuais na Gàidhlig

  Urrasachd bho Bòrd na Gàidhlig

  Buannaiche

  Eòghan Stiùbhart - Tillidh Mi

  Finalists

  Fèisean nan Gàidheal

  Marcas Mac an Tuairneir

  Tosgaire Òg na Bliadhna

  Urrasachd bho SpeakGaelic

  Buannaiche

  Choirstaidh NicArtair

  Duais Eaconomach na Gàidhlig

  Buannaiche

  Coinneach MacLeod - Hebridean Baker

  Finalists

  Outer Hebrides Tourism

  Peat & Diesel

  Duais Innleachdais

  Buannaiche

  Gaelic Algorithmic Research Group

  Finalists

  Alzheimers Scotland

  Eòghan Stiùbhart - Tillidh Mi

  Duais Ealain is Chultarach

  Urrasachd bho Alba Chruthachail

  Buannaiche

  Theatre Gu Leòr ann an com-pàirteachas le BBC Radio nan Gàidheal

  Finalists

  Ceòl is Craic

  Marcas Mac an Tuairneir

  Duais Coimhearsnachd

  Buannaiche

  Alzheimer Scotland

  Finalists

  Meur Chruachain - The Virtual Taynuilt Ceilidhs

  Open Book

  Duais an Fhoghlaim

  Buannaiche

  Sarah MacKinnon

  Finalists

  Michael Bauer and Will Robertson, Am Faclair Beag

  Sgoil Stafainn

  Sàr-dhuais nam Meadhanan

  Buannaiche

  Sgeul Media

  Finalists

  A-staigh

  Sgeulachd Lorna

  Duais na Gàidhlig agus
  na h-Àrainneachd

  Buannaiche

  MacTV

  Urram nan Gàidheal

  Buannaiche

  Bill Innes

2021 buannaichean

 • Duais Ealain is Chultarach

  Duais Ealain is Chultarach

  Theatre Gu Leòr ann an com-pàirteachas le BBC Radio nan Gàidheal

  Duais an Fhoghlaim

  Duais an Fhoghlaim

  Sarah Mackinnon

 • Sàr-dhuais nam Meadhanan

  Sàr-dhuais nam Meadhanan

  Sgeul Media for Dystonia: Beatha air Fhiaradh

  Duais Innleachdais

  Duais Innleachdais

  Gaelic Algorithmic Research Group

 • Duais Eaconomach na Gàidhlig

  Duais Eaconomach na Gàidhlig

  Coinneach MacLeod - Hebridean Baker

  Gaelic and the Environment Award

  Duais na Gàidhlig agus
  na h-Àrainneachd

  MacTV

 • Duais Coimhearsnachd

  Duais Coimhearsnachd

  Alzheimer Scotland

  Sàr Dhuais na Gàidhlig

  Sàr Dhuais na Gàidhlig

  Eòghan Stiùbhart - Tillidh Mi

 • Tosgaire Òg na Bliadhna

  Tosgaire Òg na Bliadhna

  Choirstaidh NicArtair

  Urram nan Gàidheal

  Urram nan Gàidheal

  Bill Innes

Entertainment

Tha Beinn Lee nan còmhlan sia-pìosan bho Uist anns na h-Innse Gall. Ann an 2018 leig an còmhlan an clàr ùr aca OSGARRA a-mach. Air a mhìneachadh leis a ’phìobaire ainmeil Fred Moireasdan mar“ anail àile ùr ”:“ tha faireachdainn ceòl Uist a ’ruith gu brèagha air feadh a’ chlàr agus tha na glaodhan mothachail agus an sàr dhràibhear ciùil a ’cur suas ri aon de na cothroman ciùil as inntinniche a chuala mi ann an Ùine mhòr."

Air a stèidheachadh ann an 2013, tha an còmhlan freumhaichte ann an stoidhle ceòl traidiseanta a ’chosta an iar. Tha an dìleab còmhla de òran Gàidhlig agus ceòl pìoba air a ’chosta an iar le buill Micheal Steele, Pàdruig Mhoireasdan, Mairi Therese Gilfedder, Seumas Stiùbhart, Anna Black, agus Seoras Lewis a’ toirt seachad cnàimh-droma traidiseanta làidir Gàidhlig don cheòl aca, ach tha an ceòl aca de cho-aimsireil agus fèin Tha fuinn agus òrain air an toirt a-steach le buaidh eadar-mheasgte an latha an-diugh. Tha an còmhlan air cluich aig fèisean air feadh Alba, a bharrachd air a ’Bheilg, agus tha a bhith a’ toirt taic do Skipinnish aig a ’Barrowland san Dàmhair 2021 na rud sònraichte. Tha an còmhlan a ’coimhead air adhart ri clàr ùr fhoillseachadh anns na mìosan a tha romhainn!

Tiogaidean

A’ GLEIDHEADH THIOGAIDEAN

Faodaidh sibh tiogaidean fa leth no bùird airson deichnear a cheannach airson an tachartais seo. Thèid tiogaidean a reic ris a' chiad fheadhainn a dh'iarras iad, agus seach gu bheil barrachd iarrtais ann airson tiogaidean gach bliadhna, thathar a’ moladh gun cuir sibh am foirm agaibh a-steach cho luath ’s as urrainn dhuibh.

Mar phàirt de phrìs na tiogaid gheibh sibh:
• Fàilteachas dheochan ron dinneir
• Prògram oifigeil na dinnearach
• Dinnear le 3 cùrsaichean
• Leth-chuid de bhotal fìona gach duine
• Ceòl is Dibhearsain

Deich tiogaidean: £840 (inc VAT)
Tiogaidean fa leth: £90 (inc VAT)

Gus àite a ghleidheadh, cliogaibh an seo.

Thèid far am bi daoine le tiogaidean singilte a' suidhe a roghnachadh le Reach Scotland Events (thèid daoine bhon aon bhuidhinn a cheannaich tiogaidean fa leth a chur aig an aon bhòrd). Nuair a ghlèidheas buidheann barrachd air aon bhòrd, nì Reach Scotland Events an dìcheall gus dèanamh cinnteach gu bheil na bùird cho faisg 's a ghabhas air a chèile.

ROGHAINNEAN PàIGHIDH

Cairtean-creideis is cairtean-cunntais/Fàirdealan
Gabhaidh sinn ris a h-uile prìomh chairt creideas is cunntais. Ma tha thu nad chompanaidh clàraichte faodaidh sinn fàirdeal a thoirt dhut gu dìreach airson bùird. Cuir fios gu Mark Russell, [email protected] no air 077913 65466.