luaidh air saothair as leth saoghal nan Gàidheal

Scroll

Coimhead air Duaisean Gàidhlig Na h-Alba 2020

Dimàirt 15 Dùbhlachd, 7f

Ro-ràdh

Tha Duaisean Gàidhlig na h-Alba a’ toirt aithne do na daoine agus buidhnean bho air feadh na dùthcha a tha a’ dèanamh obair ionmholta an lùib iomadh raon a bhuineas do chànan is cultar nan Gàidheal.

Tha e na adhbhar moit don Daily Record, còmhla ri ar prìomh luchd-urrais, Bòrd na Gàidhlig, a bhith a’ cur air dòigh aon de na tachartasan Gàidhlig as iomraitiche a bhios ga chumail gach bliadhna. Tha na duaisean a' toirt aithne do shàr oidhirpean is soirbheachadh ann an cultar, foghlam agus saoghal na Gàidhlig san fharsaingeachd, agus iad a' dèanamh follaiseach an deagh obair a thathar a' dèanamh gus cor is dualchas a' chànain a chumail suas is a thoirt air adhart.

Seo an ochdamh bliadhna de na Duaisean Gàidhlig agus thèid an cumail air Dimàirt 15mh Dùbhlachd.

Bidh Craoladair is Riochdaire Albannach, Cathy NicDhòmhnaill, na bean an taighe airson na h-oidhche a-rithist.

Cuirm Duaisean Bhiortail
Dimàirt 15mh Dùbhlachd 2020

Meala-naidheachd buannaichean

2020 buannaichean


 • DUAIS AIRSON TAIC DO DH'IONNSACHADH

  Buannaiche

  Sgioba Duolingo

  SÀR DHUAIS NA GÀIDHLIG

  Buannaiche

  Ciaran Iòsaph MacAonghais, Duolingo

  TOSGAIRE ÒG NA BLIADHNA

  Buannaiche

  Ceitidh Nicpharlain

  AN DUAIS COIMHEARSNACHD, DUALCHAIS IS TURASACHD

  Buannaiche

  Comunn Eachdraidh Nis

  AN DUAIS EALAIN IS CHULTARACH

  Buannaiche

  Beò Festival

  AN DUAIS AIRSON INNLEACHDAS TRO GHLASADH COVID-19

  Buannaiche

  Covid Choral Workshops

  AN DUAIS AIRSON INNLEACHDAS ANN AM FOGHLAM GÀIDHLIG

  Buannaiche

  Hana and Rachel MacNeil, Clasrum Air an Oir

  DUAIS EACONAMACH NA GÀIDHLIG

  Buannaiche

  Urras Oighreachd Ghabhsainn

  Urram nan Gàidheal

  Dr Donalda McComb

2020 buannaichean

 • Duais airson Taic do dh'Ionnsachadh - Sgioba Duolingo

  Duais airson Taic do dh'Ionnsachadh

  Sgioba Duolingo

  An Duais Ealain is Chultarach - Beò Festival

  An Duais Ealain is Chultarach

  Beò Festival

 • Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd - Comunn Eachdraidh Nis

  Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

  Comunn Eachdraidh Nis

  Sàr Dhuais na Gàidhlig - Ciaran Iòsaph MacAonghais, Duolingo

  Sàr Dhuais na Gàidhlig

  Ciaran Iòsaph MacAonghais, Duolingo

 • Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig - Hana and Rachel MacNeil, Clasrum Air an Oir

  Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

  Hana and Rachel MacNeil, Clasrum Air an Oir

  Tosgaire Òg na Bliadhna - Ceitidh Nicpharlain

  Tosgaire Òg na Bliadhna

  Ceitidh Nicpharlain

 • Duais Eaconamach na Gàidhlig - Urras Oighreachd Ghabhsainn

  Duais Eaconamach na Gàidhlig

  Urras Oighreachd Ghabhsainn

  An duais airson innleachdas tro ghlasadh COVID-19 - Covid Choral Workshops

  An duais airson innleachdas tro ghlasadh COVID-19

  Covid Choral Workshops

 • Urram nan Gàidheal - Dr Donalda McComb

  Urram nan Gàidheal

  Dr Donalda McComb

Bean an Taighe

Cathy Macdonald

Tha Cathaidh NicDhòmhnaill, a bhuineas do Leòdhas, na craoladair is riochdaire dà-chànanach a bhios ag obair air a ceann fhèin air diofar phrògraman.

Tha i an-dràsta a’ lìbhrigeadh prògram beò aig àm lòin air BBC Radio nan Gàidheal gach latha tron t-seachdain ann an Gàidhlig, a bhios a’ toirt sùil air diofar chuspairean an latha. Tha i cuideachd air aon de na preasantairean a bhios a’ lìbhrigeadh a’ phrògraim, ‘Sunday Morning With’ air BBC Rèidio na h-Alba, a bhios a’ coimhead air cùisean co-cheangailte ri Creideamh is Beusalachd. Am measg nam prògraman telebhisein san robh i an sàs o chionn ghoirid bha prògraman beò bhon Mhòd Nàiseanta Rìoghail, a thèid a chumail ann an Glaschu am-bliadhna, agus am prògram aig BBC ALBA air Oidhche Challainn a tha a’ còrdadh gu mòr ri daoine, Cèilidh na Bliadhn’ ùire.

Bidh i cuideachd na preasantair airson phrògraman aithriseach agus prògraman air cuspairean sònraichte air BBC ALBA, agus i ag obair do dhiofar chompanaidhean neo-eisimeileach, agus bidh i gu cunbhalach ag obair air prògraman airson BBC Rèidio na h-Alba a tha a’ dèiligeadh ri diofar chuspairean inntinneach.


Ceistean Bitheanta

Am faod mi cuideigin a mholadh airson barrachd air aon duais?

Faodaidh sibh neach a mholadh airson na th’ ann de dhiofar dhuaisean a tha sibh a’ smaoineachadh a tha freagarrach, fhad ’s a tha iad a’ coileanadh nan slatan-tomhais airson gach duais fa leth. Tha luchd-eagrachaidh an tachartais a’ gleidheadh na còrach gus molaidhean a chur mu choinneamh duais eile ma tha iad den bheachd gum biodh e na b’ fhreagarraiche sin a dhèanamh.

Dè thachras ma gheibh neach barrachd air aon mholadh?

Bidh co-dhùnadh nam britheamhan stèidhichte air brìgh a’ mholaidh agus air na tha an neach no sgioba air a choileanadh. Chan eil barrachd air aon mholadh airson aon neach a’ dèanamh diofar agus cha toir e buaidh air breithneachadh nam britheamhan.

An cuir sibh fios thugam a’ sireadh tuilleadh fiosrachaidh?

Dh’fhaodadh gum bi againn ri fios a chur thugaibh agus chun an neach a tha sibh a’ moladh ma tha barrachd fiosrachaidh a dhìth gus am moladh a thoirt air adhart. Feuch gun toir sibh seòlaidhean puist-d agus àireamhan fòn-làimhe ceart dhuinn gus an urrainn dhuinn fios a chur thugaibh agus feuch gun cuir sibh freagairt thugainn cho luath ’s as urrainn dhuibh, ma chuireas sinn fios thugaibh.

Cuin a gheibh mi fios gun do shoirbhich leis a’ mholadh agam?

S e Dihaoine 23 Dàmhair an ceann-latha airson nam molaidhean. Cuiridh sinn fios chun a h-uile neach a chaidh a mholadh a tha air faighinn troimhe chun na h-ath ìre às dèidh breithneachadh nam britheamhan. Aig an ìre sin, iarraidh sinn aonta bho na daoine sin, ma gheibh iad àite air na Geàrr-liostaichean, gu bheil iad deònach cead a thoirt dhuinn an ainm fhoillseachadh sa phàipear-naidheachd.

Urrasachd

Tha diofar chothroman ann gus taic urrasachd a thoirt seachad.
Gus bruidhinn air na cothroman gus taic urrasachd a thoirt seachad, cuiribh fios gu Aileen Turnbull air 07825 899 187 no aig aileen.turnbull@reachplc.com

PRÌOMH LUCHD-URRAIS