sibh airson a

bhith an làthair,

ceannaichibh tiogaidean an seo

aithne do shàr

obair is soirbheachadh

an lùib cànan

is cultar na gàidhlig

dhuibh duine a

tha a´ cur taic ri cor na gàidhlig

cuiribh moladh a-steach

Scroll

Ro-ràdh

Tha Duaisean Gàidhlig na h-Alba a’ toirt aithne do na daoine agus buidhnean bho air feadh na dùthcha a tha a’ dèanamh obair ionmholta an lùib iomadh raon a bhuineas do chànan is cultar nan Gàidheal.

Tha e na adhbhar moit don Daily Record, còmhla ri ar prìomh luchd-urrais, Bòrd na Gàidhlig, a bhith a’ cur air dòigh aon de na tachartasan Gàidhlig as iomraitiche a bhios ga chumail gach bliadhna. Tha na duaisean a' toirt aithne do shàr oidhirpean is soirbheachadh ann an cultar, foghlam agus saoghal na Gàidhlig san fharsaingeachd, agus iad a' dèanamh follaiseach an deagh obair a thathar a' dèanamh gus cor is dualchas a' chànain a chumail suas is a thoirt air adhart.

Seo an seachdamh bliadhna de na Duaisean agus bidh còrr is 200 aoigh an làthair aig cuirm nan duaisean, a’ gabhail a-steach nan daoine a tha air a’ gheàrr-liosta airson duais, luchd-urrais nan duaisean agus luchd na Gàidhlig. Aig a’ chuirm fhèin bidh ceòl agus measgachadh math de dhibhearsain, an dà chuid traidiseanta agus ùr-nodha, mar phàirt den oidhche.

Thèid Duaisean Gàidhlig na h-Alba a chumail air Dimàirt 19mh Samhain ann an Taigh-òsta Marriott Ghlaschu, agus bidh an Craoladair is Riochdaire Albannach, Cathaidh NicDhòmhnaill, na bean an taighe airson na h-oidhche a-rithist.

Dimàirt 19 Samhain 2019
6.15f - 10.30f
Taigh-òsta Marriott Ghlaschu

Cuiribh moladh a-steach

Na Diofar Dhuaisean


 • Duais airson Taic do dh'Ionnsachadh

  Tha an duais seo a´ toirt aithne do na h-oidhirpean as fheàrr a rinn neach no buidheann gus ionnsachadh na Gàidhlig a thoirt air adhart. Faodaidh daoine fa leth no buidhnean cur a-steach airson na duaise seo agus iad air ionnsachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh am measg dhaoine no a thoirt air adhart tro mhodhan-teagaisg/mhodhan-ionnsachaidh ùra no ma tha iad air goireasan ionnsachaidh innleachdach a chruthachadh do dh'aois sam bith.

  Cuiribh moladh a-steach

  Duais Eaconamach na Gàidhlig

  Le taic bho Thorntons Investments

  Gus aithne a thoirt do mar a shoirbhich do ghnothachas, iomairt shòisealta no buidheann coimhearsnachd ann a bhith a’ dearbhadh mar as urrainn don Ghàidhlig cur ri eaconamaidh na h-Alba. Gabhaidh an luach eaconamach sin a chomharrachadh tro theachd-a-steach, le ceangal ris a´ Ghàidhlig agus a ghabhas a thomhas, a dh'èirich bho bhith a’ cur na Gàidhlig gu feum mar stòras às an tig toraidhean eaconamach.

  Tha an duais seo a´ gabhail a-steach iomadh seòrsa iomairt is roinn san eaconamaidh, leithid nan gnìomhachasan cruthachail, biadh is deoch, turasachd agus iomairtean coimeirsealta.

  Cuiribh moladh a-steach

  An Duais airson Tachartas

  Airson an tachartais as fheàrr, beag no mòr, a tha a´ cur na Gàidhlig air adhart no a tha a’ toirt taic dhi ann an Alba ann an 2018/19. Faodaidh an tachartas seo a bhith na thachartas fa leth nach eil a´ tachairt ach aon turas, no na thachartas a bhios air a chumail gu cunbhalach.

  Cuiribh moladh a-steach

  An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

  Le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean

  Airson na buidhne, coimhearsnachd no sgoil as motha a chuir a´ Ghàidhlig gu feum sa choimhearsnachd aca agus iad a´ toirt an dualchais am follais no a´ cur na Gàidhlig air adhart an lùib turasachd ann an 2018/19.

  Cuiribh moladh a-steach

  An Duais Spòrs

  Duais airson daoine a nì spòrs, luchd-eagrachaidh no luchd-aithris spòrs, agus iad air Gàidhlig a chur gu deagh fheum an lùib tachartais no ghnìomhan spòrs ann an 2018/19.

  Cuiribh moladh a-steach

  An Duais Ealain is Chultarach

  Le taic bho Alba Chruthachail

  An duais airson na h-obrach as fheàrr a rinneadh a thaobh cultar na Gàidhlig ann an 2018/19. Faodaidh an duais seo a bhith gabhail a-steach litreachas, bàrdachd, ceòl, ealain lèirsinne, dràma, an riochdachadh as fheàrr, film no telebhisean.

  Cuiribh moladh a-steach

  Sàr Dhuais na Gàidhlig

  Le taic bho Bòrd na Gàidhlig

  Duais do neach fa leth no buidheann a tha air feum mòr a dhèanamh a thaobh leasachadh is adhartachadh na Gàidhlig ann an 2018/19 aig ìre ionadail, nàiseanta no eadar-nàiseanta. A bharrachd air a bhith a’ toirt aithne phoblach do na daoine a tha air a bhith a’ cur ri cor na Gàidhlig thar nam bliadhnaichean, tha an duais seo cuideachd airson daoine a tha air sgrìob ùr a bhristeadh às leth a´ chànain.

  Cuiribh moladh a-steach

  An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

  Duais airson thidsearan, luchd-obrach taice, sgoilearan/oileanaich, Ùghdarrasan Ionadail no buidheann foghlaim a tha a’ toirt bheachdan-smaoin innleachdach gu buil agus iad a´ lìbhrigeadh sàr fhoghlam Gàidhlig (a´ gabhail a-steach FtG agus FLI). Faodaidh an duais seo a bhith airson ìre sam bith, bho ìre ro-sgoile gu foghlam àrd-ìre is adhartach.

  Cuiribh moladh a-steach

  Tosgaire Òg na Bliadhna

  Le taic bho Àrainneachd Eachdraidheil Alba

  Airson a’ Ghàidheil òig (fo 25) as motha a rinn oidhirp chudromach ann a bhith a’ cur na Gàidhlig air adhart ann an 2018/19.

  Cuiribh moladh a-steach

  An Duais Eadar-nàiseanta

  Airson an duine, an tachartais no na buidhne as fheàrr a chuireas Gàidhlig air adhart taobh a-muigh na h-Alba.

  Cuiribh moladh a-steach

Luchd-buannachaidh bho 2018

 • Duais airson Taic do dh'Ionnsachadh - Ceitidh Chaimbeul

  Duais airson Taic do dh'Ionnsachadh

  Ceitidh Chaimbeul

  An Duais Ealain is Chultarach - Ceòl 's Craic

  An Duais Ealain is Chultarach

  Ceòl 's Craic

 • An Duais airson Tachartas - Ceangal Choluim Chille - Co-labhairt air Calum Cille

  An Duais airson Tachartas

  Ceangal Choluim Chille - Co-labhairt air Calum Cille

  An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd - Comann Eachdraidh na h-Òige, Uibhist

  An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

  Comann Eachdraidh na h-Òige, Uibhist

 • Sàr Dhuais na Gàidhlig - Boyd Robasdan is Iain Tormod MacLeòid

  Sàr Dhuais na Gàidhlig

  Boyd Robasdan is Iain Tormod MacLeòid

  An Duais Eadar-nàiseanta - Micheal Newton

  An Duais Eadar-nàiseanta

  Micheal Newton

 • An Duais Spòrs - Iomain Cholmcille

  An Duais Spòrs

  Iomain Cholmcille

  An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig - Eòghan Stiùbhart

  An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

  Eòghan Stiùbhart

 • Tosgaire Òg na Bliadhna - Ava NicFhionghain

  Tosgaire Òg na Bliadhna

  Ava NicFhionghain

  Duais Eaconamach na Gàidhlig - Aonghas Caimbeul

  Duais Eaconamach na Gàidhlig

  Aonghas Caimbeul

 • Urram nan Gàidheal - Runrig

  Urram nan Gàidheal

  Runrig

Bean an Taighe

Cathy Macdonald

Tha Cathaidh NicDhòmhnaill, a bhuineas do Leòdhas, na craoladair is riochdaire dà-chànanach a bhios ag obair air a ceann fhèin air diofar phrògraman.

Tha i an-dràsta a’ lìbhrigeadh prògram beò aig àm lòin air BBC Radio nan Gàidheal gach latha tron t-seachdain ann an Gàidhlig, a bhios a’ toirt sùil air diofar chuspairean an latha. Tha i cuideachd air aon de na preasantairean a bhios a’ lìbhrigeadh a’ phrògraim, ‘Sunday Morning With’ air BBC Rèidio na h-Alba, a bhios a’ coimhead air cùisean co-cheangailte ri Creideamh is Beusalachd. Am measg nam prògraman telebhisein san robh i an sàs o chionn ghoirid bha prògraman beò bhon Mhòd Nàiseanta Rìoghail, a thèid a chumail ann an Glaschu am-bliadhna, agus am prògram aig BBC ALBA air Oidhche Challainn a tha a’ còrdadh gu mòr ri daoine, Cèilidh na Bliadhn’ ùire.

Bidh i cuideachd na preasantair airson phrògraman aithriseach agus prògraman air cuspairean sònraichte air BBC ALBA, agus i ag obair do dhiofar chompanaidhean neo-eisimeileach, agus bidh i gu cunbhalach ag obair air prògraman airson BBC Rèidio na h-Alba a tha a’ dèiligeadh ri diofar chuspairean inntinneach.


Air An Oidhche

 • Aodach: Deise
 • 6.15pm / Fàilteachas le Champagne
 • 6.50pm / Aoighean a’ dol gu Dinneir
 • 7.05pm / Facal-toisich
 • 7.15pm / Dinnear
 • 9.00pm / Cuirm nan Duaisean - pàirt 1
 • 9.35pm / Cuirm nan Duaisean
 • 9.50pm / Cuirm nan Duaisean - pàirt 2
 • 10.30pm / Deireadh an Tachartais

Ceistean Bitheanta

Am faod mi cuideigin a mholadh airson barrachd air aon duais?

Faodaidh sibh neach a mholadh airson na th’ ann de dhiofar dhuaisean a tha sibh a’ smaoineachadh a tha freagarrach, fhad ’s a tha iad a’ coileanadh nan slatan-tomhais airson gach duais fa leth. Tha luchd-eagrachaidh an tachartais a’ gleidheadh na còrach gus molaidhean a chur mu choinneamh duais eile ma tha iad den bheachd gum biodh e na b’ fhreagarraiche sin a dhèanamh.

Dè thachras ma gheibh neach barrachd air aon mholadh?

Bidh co-dhùnadh nam britheamhan stèidhichte air brìgh a’ mholaidh agus air na tha an neach no sgioba air a choileanadh. Chan eil barrachd air aon mholadh airson aon neach a’ dèanamh diofar agus cha toir e buaidh air breithneachadh nam britheamhan.

An cuir sibh fios thugam a’ sireadh tuilleadh fiosrachaidh?

Dh’fhaodadh gum bi againn ri fios a chur thugaibh agus chun an neach a tha sibh a’ moladh ma tha barrachd fiosrachaidh a dhìth gus am moladh a thoirt air adhart. Feuch gun toir sibh seòlaidhean puist-d agus àireamhan fòn-làimhe ceart dhuinn gus an urrainn dhuinn fios a chur thugaibh agus feuch gun cuir sibh freagairt thugainn cho luath ’s as urrainn dhuibh, ma chuireas sinn fios thugaibh.

Cuin a gheibh mi fios gun do shoirbhich leis a’ mholadh agam?

’S e Diciadain 25 Sultain an ceann-latha airson nam molaidhean. Cuiridh sinn fios chun a h-uile neach a chaidh a mholadh a tha air faighinn troimhe chun na h-ath ìre às dèidh breithneachadh nam britheamhan. Aig an ìre sin, iarraidh sinn aonta bho na daoine sin, ma gheibh iad àite air na Geàrr-liostaichean, gu bheil iad deònach cead a thoirt dhuinn an ainm fhoillseachadh sa phàipear-naidheachd.

Tiogaidean

A’ GLEIDHEADH THIOGAIDEAN

Faodaidh sibh tiogaidean fa leth no bùird airson deichnear/dusan a cheannach airson an tachartais seo. Thèid tiogaidean a reic ris a' chiad fheadhainn a dh'iarras iad, agus seach gu bheil barrachd iarrtais ann airson tiogaidean gach bliadhna, thathar a’ moladh gun cuir sibh am foirm agaibh a-steach cho luath ’s as urrainn dhuibh.

Mar phàirt de phrìs na tiogaid gheibh sibh:
• Fàilteachas dheochan ron dinneir
• Prògram oifigeil na dinnearach
• Dinnear le 3 cùrsaichean
• Leth-chuid de bhotal fìona gach duine
• Ceòl is Dibhearsain

Bòrd airson deichnear: £700.00 is VAT
Tiogaidean fa leth: £75.00 is VAT

Gus àite a ghleidheadh, cliogaibh an seo.

Thèid far am bi daoine le tiogaidean singilte a' suidhe a roghnachadh le Reach Scotland Events (thèid daoine bhon aon bhuidhinn a cheannaich tiogaidean fa leth a chur aig an aon bhòrd). Nuair a ghlèidheas buidheann barrachd air aon bhòrd, nì Reach Scotland Events an dìcheall gus dèanamh cinnteach gu bheil na bùird cho faisg 's a ghabhas air a chèile.

ROGHAINNEAN PàIGHIDH

Cairtean-creideis is cairtean-cunntais/Fàirdealan
Tha sinn a’ gabhail ris gach prìomh chairt-cunntais is cairt-creideis agus mas e companaidh clàraichte a th’ annaibh, faodaidh sinn fàirdeal a chur thugaibh airson sùim sam bith a tha nas àirde na £400.
Cuiribh fios gu Aileen Turnbull, air 07825 899 187 no le post-d gu aileen.turnbull@reachplc.com.

Nota – Chan fhaighear tiogaidean gus an tèid sùim iomlan an fhàirdeil a phàigheadh.

Seicichean
Cuiribh ainm Reach Scotland air seicichean airson pàigheadh agus cuiribh iad gu:
Aileen Turnbull
Duaisean Gàidhlig na h-Alba
Reach Scotland Events
1 Cidhe a’ Mheadhain
Glaschu
G3 8DA