Na Diofar Dhuaisean

Duais airson Taic do dh'Ionnsachadh

Tha an duais seo a' toirt aithne do na h-oidhirpean as fheàrr a rinn neach no buidheann gus ionnsachadh na Gàidhlig a thoirt air adhart. Faodaidh daoine fa leth no buidhnean cur a-steach airson na duaise seo agus iad air ionnsachadh na Gàidhlig a bhrosnachadh am measg dhaoine no a thoirt air adhart tro mhodhan-teagaisg/mhodhan-ionnsachaidh ùra no ma tha iad air goireasan ionnsachaidh innleachdach a chruthachadh do dh'aois sam bith.


An Duais Ealain is Chultarach

Le taic bho Alba Chruthachail

An duais airson na h-obrach as fheàrr a rinneadh a thaobh cultar na Gàidhlig ann an 2017/18. Faodaidh an duais seo a bhith gabhail a-steach litreachas, bàrdachd, ceòl, ealain lèirsinne, dràma, an riochdachadh as fheàrr, film no telebhisean.


An Duais airson Tachartas

Airson an tachartais as fheàrr a tha a' cur na Gàidhlig air adhart no a tha a' toirt taic don Ghàidhlig ann an Alba. Faodaidh an tachartas seo a bhith na thachartas fa leth nach eil a' tachairt ach aon turas, no na thachartas a bhios air a chumail gu cunbhalach agus a chaidh a chumail ann an 2017/18.


An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

Le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean

Airson na buidhne, coimhearsnachd no sgoil as motha a chuir a' Ghàidhlig gu feum sa choimhearsnachd aca agus iad a' toirt an dualchais am follais no a' cur na Gàidhlig air adhart an lùib turasachd ann an 2017/18.


Sàr Dhuais na Gàidhlig

Le taic bho Bòrd na Gàidhlig

Duais do neach fa leth no buidheann a tha air feum mòr a dhèanamh a thaobh leasachadh is adhartachadh na Gàidhlig ann an 2017/18 aig ìre ionadail, nàiseanta no eadar-nàiseanta. A bharrachd air a bhith a' toirt aithne phoblach do na daoine a tha air a bhith a' cur ri cor na Gàidhlig thar nam bliadhnaichean, tha an duais seo cuideachd airson daoine a tha air sgrìob ùr a bhristeadh às leth a' chànain.


An Duais Eadar-nàiseanta

Le taic bho MG Alba

Airson an duine, an tachartais no na buidhne as fheàrr a chuireas Gàidhlig air adhart taobh a-muigh na h-Alba.


An Duais Spòrs

Airson nan oidhirpean as fheàrr a rinn luchd-spòrs na Gàidhlig, a' gabhail a-steach daoine a nì spòrs, luchd-aithris spòrs agus luchd-leantainn.


An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

Duais airson thidsearan, luchd-obrach taice, sgoilearan/oileanaich, Ùghdarrasan Ionadail no buidheann foghlaim a tha a' toirt bheachdan-smaoin innleachdach gu buil agus iad a' lìbhrigeadh sàr fhoghlam Gàidhlig (a' gabhail a-steach FtG agus FLI). Faodaidh an duais seo a bhith airson ìre sam bith, bho ìre ro-sgoile gu foghlam àrd-ìre is adhartach.


Tosgaire Òg na Bliadhna

Le taic bho Àrainneachd Eachdraidheil Alba

Airson a' Ghàidheil òig (fo 25) as motha a rinn oidhirp chudromach ann a bhith a' cur na Gàidhlig air adhart ann an 2017/18.


Duais Eaconamach na Gàidhlig

Le taic bho Thorntons Investments

Gus aithne a thoirt do mar a shoirbhich do ghnothachas, iomairt shòisealta no buidheann coimhearsnachd ann a bhith a' dearbhadh mar as urrainn don Ghàidhlig cur ri eaconamaidh na h-Alba. Gabhaidh an luach eaconamach sin a chomharrachadh tro theachd-a-steach, le ceangal ris a' Ghàidhlig agus a ghabhas a thomhas, a dh'èirich bho bhith a' cur na Gàidhlig gu feum mar stòras às an tig toraidhean eaconamach.

Tha an duais seo a' gabhail a-steach iomadh seòrsa iomairt is roinn san eaconamaidh, leithid nan gnìomhachasan cruthachail, biadh is deoch, turasachd agus iomairtean coimeirsealta.