Air an oidhche


Date icon

14 Samhain 2018
2018-11-14 18:30:00 2018-11-14 22:45:00 Europe/London Scottish Gaelic Awards 2018 Mar phàirt de dh'oidhirpean an Daily Record gus beairteas gach taobh de chultar na h-Alba a thoirt am follais, agus às dèidh mar a shoirbhich do na Duaisean Gàidhlig ann an 2017, tha e na adhbhar moit dhuinn a bhith cur na h-iomairt air bhog airson duaisean 2018 còmhla ri ar prìomh luchd-urrais, Bòrd na Gàidhlig. An Taigh-òsta Grand Central, Glaschu Julie Ritchie julie.ritchie01@reachplc.com

Location icon

An Taigh-òsta Grand Central, Glaschu

Time icon

6.30f

Attire icon

Deise


Clàr-ama

6.30f - Fàilteachas le Champagne

7.00f - Aoighean a' dol gu Dinneir

7.15f - Fàilte

7.30f - Dinnear

9.15f - Cuirm nan Duaisean

9.45f - Ceòl is Dibhearsain

10f - Cuirm nan Duaisean

10.45f - Òraid Crìochnachaidh


Bean an Taighe Cathaidh NicDhòmhnaill

Cathy MacDonald

Tha Cathaidh NicDhòmhnaill, a bhuineas do Leòdhas, na craoladair is riochdaire dà-chànanach a bhios ag obair air a ceann fhèin air diofar phrògraman.

Tha i an-dràsta a' lìbhrigeadh prògram beò aig àm lòin air BBC Radio nan Gàidheal gach latha tron t-seachdain ann an Gàidhlig, a bhios a' toirt sùil air diofar chuspairean an latha. Tha i cuideachd air aon de na preasantairean a bhios a' lìbhrigeadh a' phrògraim, 'Sunday Morning With' air BBC Rèidio na h-Alba, a bhios a' coimhead air cùisean co-cheangailte ri Creideamh is Beusalachd

Am measg nam prògraman telebhisein san robh i an sàs o chionn ghoirid bha prògraman beò bhon Mhòd Nàiseanta Rìoghail, a bhios air a chumail ann an Dùn Omhain am-bliadhna, agus am prògram aig BBC ALBA air Oidhche Challainn a tha a' còrdadh gu mòr ri daoine, Cèilidh na Bliadhn' Ùire. Bidh i cuideachd na preasantair airson phrògraman aithriseach agus prògraman air cuspairean sònraichte air BBC ALBA, agus i ag obair do dhiofar chompanaidhean neo-eisimeileach, agus bidh i gu cunbhalach ag obair air prògraman airson BBC Rèidio na h-Alba a tha a' dèiligeadh ri diofar chuspairean inntinneach.

Ceòl Inyal

Inyal

Tha Inyal a' cosnadh ainm dhaibh fhèin mar chòmhlan as urrainn diofar stoidhlichean fhighe còmhla gus ceòl beothail is brèagha a thoirt dhuinn, agus tha iad air nochdadh air a' BhBC is RTÉ mu thràth mar thoradh air tarraing a' chiùil aca. Sa chòmhlan tha Josie Duncan a bhios a' seinn, Hamish MacLeòid a bhios a' cluich giotàr is ionnsramaidean eileagtronaigeach, Owen Sinclair air na drumaichean, Robaidh Greig air an fhidhill agus Conal McDonagh a bhios a' cluich na pìoba is na fìdeig.