Luchd-buannachaidh bho 2018

 • Duais airson Taic do dh'Ionnsachadh

  Ceitidh Campbell
 • An Duais Ealain is Chultarach

  Le taic bho Alba Chruthachail
  Ceòl 's Craic
 • An Duais airson Tachartas

  Ceangal Choluim Chille
 • An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

  Le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean
  Comann Eachdraidh na h-Oige Uibhist
 • Sàr Dhuais na Gàidhlig

  Le taic bho Bòrd na Gàidhlig
  Boyd Robertson & John Norman MacLeod
 • An Duais Eadar-nàiseanta

  Le taic bho MG Alba
  Micheal Newton
 • An Duais Spòrs

  Iomain Cholmcille
 • An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

  Eòghan Stiùbhart
 • Tosgaire Òg na Bliadhna

  Le taic bho Àrainneachd Eachdraidheil Alba
  Ava MacKinnon
 • Duais Eaconamach na Gàidhlig

  Le taic bho Thorntons Investments
  Angus Campbell
 • Urram nan Gàidheal

  Runrig
 • Buannachaidh bho 2018

Duais airson Taic do dh'Ionnsachadh

 • Ceitidh Campbell

An Duais Ealain is Chultarach

Le taic bho Alba Chruthachail
 • Ceòl 's Craic

An Duais airson Tachartas

 • Ceangal Choluim Chille

An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

Le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean
 • Comann Eachdraidh na h-Oige Uibhist

Sàr Dhuais na Gàidhlig

Le taic bho Bòrd na Gàidhlig
 • Boyd Robertson & John Norman MacLeod

An Duais Eadar-nàiseanta

Le taic bho MG Alba
 • Micheal Newton

An Duais Spòrs

 • Iomain Cholmcille

An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

 • Eòghan Stiùbhart

Tosgaire Òg na Bliadhna

Le taic bho Àrainneachd Eachdraidheil Alba
 • Ava MacKinnon

Duais Eaconamach na Gàidhlig

Le taic bho Thorntons Investments
 • Angus Campbell

Urram nan Gàidheal

 • Runrig