Luchd-buannachaidh bho 2017

 • An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

  Lasadh
 • An Duais airson Tachartas

  Comunn Eachdraidh Nis
 • Tosgaire Òg na Bliadhna

  Pàdruig Moireasdan
 • Duais airson Taic do dh'Ionnsachadh

  A' Chomataidh aig Buidheann Disathairne
 • An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

  Le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean
  Buidheann-leasachaidh Gàidhlig Fhìobha
 • Duais Eaconamach na Gàidhlig

  Le taic bho Thorntons Investments
  Fèisean nan Gàidheal
 • An Duais Ealain is Chultarach

  Le taic bho Alba Chruthachail
  Alex NicDhòmhnaill
 • An Duais Eadar-nàiseanta

  Le taic bho MG ALBA
  Raibeart MacMhuirich
 • Sàr Dhuais na Gàidhlig

  Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig
  Art MacCarmaig
 • Urram nan Gàidheal

  An Dr Fionnlagh MacLeòid
 • Buannachaidh bho 2017