Luchd-buannachaidh bho 2016

 • An Duais airson Innleachdas ann am Foghlam Gàidhlig

  Ruairidh MacIlleathain - Thog Sìne Ghilleasbuig an duais às a leth
 • An Duais airson Tachartas

  Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig
  SIUTHAD! GO ON!
 • Tosgaire Òg na Bliadhna

  Shannon Cowie
 • Duais airson Taic do dh'Ionnsachadh

  Beag air Bheag
 • An Duais Coimhearsnachd, Dualchais is Turasachd

  Le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean
  B' eòlach do Sheanair air
 • Duais Eaconamach na Gàidhlig

  Le taic bho Thorntons Investments
  Museum nan Eilean
 • An Duais Ealain is Chultarach

  Le taic bho Alba Chruthachail
  Theatre gu Leòr
 • An Duais Eadar-nàiseanta

  Le taic bho MG ALBA
  Àdhamh Ò Broin
 • Sàr Dhuais na Gàidhlig

  Seumas Watson
 • Urram nan Gàidheal

  Anna NicSuain